MaMoNet Wales Project

Between March 2013 and 2014, MaMoNet Wales was a project to develop a mammal monitoring network and bring together those in Wales working for mammal research and conservation. It focussed on two species in particular - hedgehog and harvest mouse.

To see this page in Welsh, please click here. / I weld y dudalen hon yn Gymraeg, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

This project was made available via funds from Natural Resources Wales, Environment Wales and The Mammal Society. / Llwyddir i gynnal y prosiect cyffrous hwn trwy gyfrwng arian gan Cyfoeth Naturiol Cymru (Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt) a The Mammal Society.

 


 A report on the project will be available soon.

The Footprint Tunnel Survey still runs as an ongoing survey. Take part here.
The Harvest Mouse survey will also return in the Autumn of 2014. Click here for information.


 

Going the whole hog...

Could you have a hedgehog in your garden? We hope to gather vital data on the population of hedgehogs - a species that is increasingly more difficult to see these days.

In fact it is thought that numbers have declined by 50% over the last 25 years (JNCC) and unless some action is taken soon, this creature that plays such an important part in the eco-system may continue to decline. The Mammal Society has developed a new method to successfully survey for hedgehogs, using footprint tunnels, through which small and medium sized mammals can pass, attracted by food as bait, and leave their footprints as they do so.

Please help us by placing a footprint tunnel in your garden or workplace as part of the Footprint Tunnel Survey. We can then build a picture of their population which will in turn inform conservation action. Or if you are a group you can participate in the 10 tunnel survey. See the Survey page for more information. You can purchase footprint tunnels here.


The hunt is on....

For harvest mouse nests that is! It has long been thought that harvest mice prefer the tops of tall grasses of arable crops in which to build their nests.

No longer!  Nests have now been found in a mix of habitats including patches of scrub, reed beds, coastal habitats and also heather moorlands as well as lower down in the grass structure. For example, on Anglesey in north west Wales, volunteers on the MISE Project found nests in heather moorland. MaMoNet aims to visit survey sites across Wales as part of the National Harvest Mouse Survey.

This can only be achieved with helpers! Volunteers are needed for nest searches during the autumn and winter 2013-2014.  Nests can often be found once the tall grasses have fallen over and the tight, tennis ball-sized structure tends to stay intact no matter what the weather does. Contact Becky to get involved.

 


Prosiect Rhwydwaith Monitro Mamaliaid Cymru

Mae prosiect newydd a chyffrous wedi dod i Gymru, a chaiff ei ariannu gan The Mammal Society, Grŵp Mamaliaid Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y prosiect yn ceisio datblygu rhwydwaith monitro mamaliaid yng Nghymru i annog yr arfer o gofnodi mamaliaid ac annog rhwydweithiau cyfathrebu, er mwyn dod â’r bobl yng Nghymru sy’n gwarchod ac yn ymchwilio i famaliaid at ei gilydd. Nod Rhwydwaith Monitro Mamaliaid Cymru (MaMoNet) yw annog pobl i fonitro dwy rywogaeth yn arbennig – sef draenogod a llygod yr ŷd. Ac mae Becky Clews-Roberts, y Swyddog Prosiect, yn awyddus i gael eich help.


Casglu data am y draenog…

A oes gennych ddraenog yn eich gardd? Ein nod yw casglu data hollbwysig yn ymwneud â phoblogaeth draenogod – rhywogaeth sydd bellach yn fwyfwy anodd ei gweld.

Yn wir, y gred yw bod eu niferoedd wedi gostwng 50% yn ystod y pum mlynedd ar hugain diwethaf (JNCC); ac os na chymerwn gamau i’w hachub yn fuan, efallai y bydd y creadur hwn, sy’n rhan mor bwysig o’r ecosystem, yn parhau i ddiflannu. Mae The Mammal Society wedi datblygu ffordd newydd o arolygu draenogod yn llwyddiannus, trwy ddefnyddio twneli olion traed sy’n ddigon mawr i famaliaid bach a chanolig eu maint fynd trwyddynt. Defnyddir bwyd i ddenu’r creaduriaid, ac wrth iddynt gerdded drwy’r twneli maent yn gadael olion traed.

A wnewch chi ein helpu trwy osod twnnel olion traed yn eich gardd, yn eich gweithle neu mewn mannau eraill (gyda chaniatâd y tirfeddiannwr), gan gyflwyno eich canlyniadau ar-lein yma. Wedyn, gallwn greu darlun gwell o’u poblogaeth – darlun a fydd, yn ei dro, yn cyfrannu at gamau i warchod y rhywogaeth. Os hoffai eich grŵp chi gymryd rhan, a wnewch chi gysylltu, oherwydd rydym yn awyddus i’ch annog i gynnal yr arolwg llawn, 10 twnnel. Wedyn, bydd modd dadansoddi’r data o’r naill flwyddyn i’r llall. Gallwch brynu twneli olion traed yma.


Chwilio a chwilio…

Am nythod llygod yr ŷd! Y gred ers talwm oedd mai hoff le llygod yr ŷd ar gyfer adeiladu eu nythod oedd ar flaen glaswelltau hir mewn cnydau âr.

Ond nid dyma’r gred erbyn hyn! Mae nythod wedi cael eu darganfod mewn amryw byd o gynefinoedd, yn cynnwys lleiniau o brysgwydd, corsleoedd, cynefinoedd arfordirol, a hefyd ar weundiroedd grug, yn ogystal ag yn is i lawr strwythur y glaswellt. Daethpwyd o hyd i enghraifft o hyn yn Ynys Môn, gogledd orllewin Cymru, lle daeth gwirfoddolwyr a oedd yn chwilio am nythod gyda’r Prosiect MMAC o hyd i nythod ar weundiroedd grug. Yn y 1970au, ac wedyn yn y 1990au, cynhaliwyd arolwg o sgwariau 1 cilometr yng Nghymru i chwilio am lygod yr ŷd. Nod Rhwydwaith Monitro Mamaliaid Cymru yw ailarolygu’r sgwariau hyn, yn ogystal ag arolygu tetradau newydd, fel y gellir cymharu’r canlyniadau.

Fodd bynnag, dim ond os cawn ni help y bydd hyn yn bosibl! Rydym angen gwirfoddolwyr i chwilio am nythod yn ystod hydref a gaeaf 2013-2014. Mae’r nythod yn haws eu gweld ar ôl i’r glaswelltau hir blygu – mae’r nythod tynn, sydd oddeutu’r un maint â phêl dennis, yn tueddu i aros yn gyfan, ni waeth pa mor arw yw’r tywydd.